Regjistrimi: vendosni detajet e kompanisë suaj

Regjistroni tani për të hyrë në panelin e kontrollit: mund të kërkoni kandidatë, të ruani kërkimet tuaja dhe CV e studentëve.

Fushat e shënuara me * duhet të plotësohen

Të dhënat e kompanisë

Person kontakti Duhet të sugjeroni së paku një numër telefoni

Zgjidhni fjalëkalimin Fjalëkalimi duhet të jetë të paktën 8 karaktere, mund të përmbajë letra, numra dhe shkronjat e mëposhtme @% #! $% ^ & + = _,; \.
 
Zgjidh një përgjigje të fshehtë

Deklarata e pëlqimit për përpunimin e të dhënave personale
Kushtetuta e Republikes se Shqipërisë, Kreu II, Liritë dhe të Drejtat Vetjake,

Neni 21: Jeta e personit mbrohet me ligj.
Neni 35: Mbledhja, përdorimi dhe bërja publike e të dhënave rreth personit bëhet me pëlqimin e tij, me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj.

Mbledhja e të dhënave personale të të diplomuarve në platformën Gradua ICT është kryer në zbatim të neneve 3/24, 6/1/a dhe 7/2/a të ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. Në përputhje me nenin 18 të ligjit të sipërcituar, ky dokument shërben për të informuar një student ose një të diplomuar (në tekstin e mëtejmë të referuar si subjektet i të dhënave) për qëllimin e përpunimit të të dhënave, të drejtën për qasje dhe korrigjimin e të dhënave që lidhen me të, përdoruesit e të dhënave të tij personale dhe se paraqitja e të dhënave është vullnetare.

Qëllimi i mbledhjes së të dhënave është prezantimi i tregut të punës me kualifikimet e subjekteve të të dhënave si dhe krijimi i raporteve statistikore mbi ciklet e studimeve dhe punësimet e subjekteve të të dhënave (në tekstin e mëtejmë referuar si qëllimi). Në përputhje me ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, “Për mbrojtjen e të dhënave personale, neni 6/1/a, të dhënat personale të subjektit mund të mblidhen dhe përpunohen vetëm me lejen e subjektit të të dhënave. Subjekti i të dhënave lirisht jep lejen e tij me deklaratë specifike, në të cilën ai shpreh pëlqimin e tij, për përpunimin e të dhënave të tij personale për këtë qëllim. Subjekti i të dhënave ka të drejtë të revokojë pëlqimin e tij dhe të ndalojë përpunimin e mëtejshëm të të dhënave të tij në çdo kohë, përveç rasteve të përpunimit të të dhënave për qëllime statistikore, kur identifikimi i individëve nuk është i mundur. Në përputhje me aktet ligjore, lloji i të dhënave personale të mbledhura është jetik dhe me masën e nevojshme për të arritur qëllimin. Gjithashtu, të dhënat personale do të mbahen në një formë që lejon identifikimin e subjekteve të të dhënave për më shumë se sa është e nevojshme për qëllimin. Në përputhje me aktet ligjore, përfituesit e të dhënave personale të subjekteve, ndryshe, përdoruesit e platformës Gradua (këtu e tutje referuar si përdoruesit) janë individë, persona juridikë ose subjekte të tjera të cilave u janë zbuluar të dhënat personale të personave (subjekteve). Kur përdoruesi merr të dhënat për një subjekt, subjekti i të dhënave informohet për të. Përdoruesit nuk mund të shpërndajnë të dhëna të subjekteve. Në pajtim me ligjin, subjekti mund të paraqesë kërkesë për: - konfirmimin e përpunimit të të dhënave të tij personale, - përcaktimin e llojit dhe burimit të të dhënave personale të cilat përpunohen, - qasjen në shënimet e të dhënave personale të tij, - dorëzimin e deklaratave, çertifikatat ose printimet e të dhënave të tij personale, të cilat duhet të përmbajnë një tregues të qëllimit dhe bazës ligjore për mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave, - përcaktimin se kush dhe për çfarë qëllimi dhe në çfarë baze ligjore ka marrë leje për përdorimin e të dhënave personale të tij - duke dhënë shpjegime në lidhje me logjikën e përpunimit automatik të të dhënave të tij personale.

Përgjigja duhet t'i dërgohet atij brenda 30 ditëve. Në përputhje me ligjin, në bazë të kërkesës së subjektit, të dhënat e tij personale mund të plotësohen, modifikohen ose fshihen nëse të dhënat janë të paplota, të pasakta ose të vjetëruara dhe nëse përpunimi i të dhënave nuk është në përputhje me rregullat ligjore. Nëse përcaktohet se të dhënat personale nuk janë të plota, të pasakta ose të vjetëruara, të dhënat do të plotësohen ose modifikohen pavarësisht nga kërkesa e subjektit. Subjekti i të dhënave do të informohet për çdo plotësim, modifikim ose fshirje të të dhënave të tij personale. Të dhënat e subjektit mund të qasen vetëm përmes internetit duke përdorur platformën Gradua ICT.
Përdorni Marrëveshjen
MARRËVESHJA PËR KONSULTIMIN E BANKËS SË TË DHËNAVE
Art. 1 - Objekti i kontratës. Këto terma dhe kushte të përgjithshme rregullojnë abonimin në bankën e të dhënave
Art. 2. Të dhënat grumbullohen dhe përpunohen me qëllim lehtësimin e procedurave për fillimin e punës. Përdoruesi në këtë mënyrë merr përsipër të respektojë këtë qëllim dhe garanton që në përputhje me Kodin e Mbrojtjes së të Dhënave Personale në Shqipëri, të dhënat personale të të diplomuarve nuk do të përdoren për qëllime të tjera përveçse për përzgjedhjen dhe punësimin e personelit.
Art. 3.- Kredite për kurrikula. Çdo lloj abonimi në bankën e të dhënave lidhet me një shumë totale kreditesh, që është numri maksimal i CV që mund të shkarkohen nga përdoruesi brenda periudhës së vlefshmërisë së abonimit. Në rast të rinovimit të kontratës, numri i kredive të mbetura nga abonimi paraprak nuk do të jetë më i disponueshëm për shkarkimin e CV. Përdoruesi ka një numër të pakufizuar kërkimesh që mund të kryej përmes bankës së të dhënave on-line. Për arsye të privatësisë, të gjitha CV do të shfaqen pa të dhënat personale të të diplomuarve. Për të shfaqur versionin e plotë të CV, duke përfshirë të dhënat personale të të diplomuarve, përdoruesi mund ta shkarkojë atë duke përdorur funksionin e shkarkimit në bankën e të dhënave. Kjo nënkupton një ulje proporcionale të numrit të kredive në dispozicion.
Art. 4 - Shërbimet e kompanive. Shërbimet që mund të përdoren nga kontraktuesi për sa kohë që abonimi është aktiv, janë si mëposhtë:
1. Përpunimi dhe ndryshimi i profilit personal;
2. Çdo kërkim i kandidatëve mund të ruhet dhe përdoruesit kanë mundësinë për të riaktivizuar ose modifikuar ato në çdo kohë;
3. Të gjitha CV e shkarkuara nga banka e të dhënave mund të ruhen online në zonën personale të përdoruesit. Secili përdorues ka mundësi për të hyrë në versionin më të fundit të kurrikulës në çdo kohë, pa uljen e krediteve.
4. Kontrollimi i CV të dyfishta
Çdo shkarkim CV-je kontrollohet nga sistemi, i cili kontrollon nëse CV tashmë është shkarkuar. Nëse është kështu, numri i përgjithshëm i krediteve të caktuara për përdoruesit nuk do të zvogëlohet.
Art. 5 - Kufizimet në përdorim. Kontraktuesi merr përsipër të përpunojë të dhënat personale të përfshira në CV në përputhje me legjislacionin ekzistues për përpunimin e të dhënave personale. Kontraktuesi merr përsipër përgjegjësinë e tij të drejtpërdrejtë se banka e të dhënave nuk do të përdoren për qëllime të tjera përveçse për përzgjedhjen dhe punësimin e personelit. Kontraktuesi nuk do të lejojë një palë të tretë për të hyrë në bankën e të dhënave, as kontraktori nuk do t'i zbulojë palëve të treta informacionin që gjendet në bankën e të dhënave.
Art. 6 - Periudha e abonimit. Në datën e skadimit, çdo CV e lënë pezull do të humbase dhe kontraktuesi nuk do të jetë në gjendje të shkarkojë ndonjë CV të re.
Neni 7. Këto terma dhe kushte të përgjithshme do të pranohen nga përdoruesi duke zgjedhur opsionin "Unë pajtohem me kushtet e kësaj kontrate".
Art. 8. Nëse Neni 2 i këtyre kushteve të përgjithshme është shkelur nga kontraktuesi, kontrata do të ndërpritet menjëherë dhe aksesi në bankën e të dhënave do nërpritet në mënyrë të përhershme.
Disa nga fushat e kërkuara nuk janë plotësuar si duhet, ju lutem kontrolloni më lart.